Globala målen: Barnkonventionen (Mål 16)

Under denna aktivitet kommer spårarna att arbeta med FN:s Barnkonvention. Lägg fram punkterna i barnkonventionen och prata om dem i patrullen. Vad betyder de? Varför är de viktiga?

‹ Tillbaka
Instruktioner

Tillsammans i patrullen med en ledare pratar och reflekterar scouterna över de olika punkterna som står i Barnkonventionen. Prata och reflektera hur de olika punkterna påverkar dem och andra barn i världen.

Ta tid att lyssna på vad varje scout säger. Som ledare är det viktigt att förklara och skapa förståelse för de olika punkterna och se till att alla får säga vad de tycker och tänker. 

Rädda Barnen har en målarbok med bilder där punkterna i barnkonventionen visas på ett sätt som passar spårarnas ålder, se material. Bilderna kan ni ha med för att underlätta samtalet, eller låta scouterna färglägga under tiden ni pratar. 

Berätta att alla scoutledare går utbildningen Trygga möten, så att alla barn ska kunna vara trygga i Scouterna. 

Prata gärna också om hur scouterna tillsammans kan nå ut med information om Barnkonventionen för andra i samhället. 

Varför

Scouterna lär sig om sina rättigheter. På det sättet blir det också lättare för dem att våga säga ifrån om de ser något som är fel. 

Material

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/skolmaterial/malarbok_radda_barnen_barnkonventionen.pdf

Åldersgrupp
Tidsåtgång