Berättelse om en naturkatastrof

Scouterna arbetar för en värld där människan är beredd att reagera inför miljöfaror och naturkatastrofer.

Instruktioner

I denhär övningen får scouterna kunskap om miljörisker och naturkatastrofer av olika slag och kan förklara varför de uppstår. Visa hur man kan hjälpa andra att ha beredskap för miljörisker och naturkatastrofer i hemtrakten. Förklara hur en förändrad miljö kan leda till miljörisker och naturkatastrofer.

”’Bakgrund”’


Naturkatastrofer händer överallt i världen och kan ha förödande effekt för naturen och människan. Det finns många slags naturkatastrofer, t.ex. orkaner, tropiska cykloner, tyfoner, tromber, torka, översvämningar, vulkanutbrott, jordskred, tsunami, värmeböljor, löpeld, insektsplåga, svält, sjukdomsepidemier, laviner och jordbävningar. Det är viktigt att förstå naturkatastrofer. Vi behöver vara redo för dem när de händer oss själva och kunna hjälpa andra när de händer dem.

Det är mycket viktigt att vi förstår vad som ligger bakom naturkatastrofer. Skadan de åstadkommer kan ibland minimeras av noggranna förberedelser, uppmärksamhet på relevanta varningstecken och kunskap om vad man ska göra när katastrofer inträffar. Vi behöver vara förberedda på dem när de drabbar oss själva och kunna hjälpa andra när de drabbar dem.


Förberedelse
Gör utskrifter av exempelscenarierna på följande sidor eller välj något annat som passar gruppen.

Steg för steg
1. Presentera ämnet naturkatastrofer. Be scouterna nämna olika typer av naturkatastrofer ocn skriva ner sina svar på ett stort papper.

2. En kortfilm från World Scouting-sajten (www.scout.org) visar hur olika naturkatatrofer påverkar livet för scouter runtom i världen. Informera annars om nyligen inträffade naturkatastrofer.

3. Dela upp scouterna i mindre grupper och ge dem varsitt kort med ett naturkatastrofscenario. Använd exemplen som ges på följande sidor eller skriv egna med utgångspunkt i katastrofer som är mera relevanta för era scouter. Se till att få med katastrofer med olika utsträckning i tid. Kortet ber scouterna att förbereda en kort dramatisering av situationen som beskrivs på deras kort. Ge dem rollkläder och rekvisita om det är lämpligt. Avsätt ungefär 20 minuter för förberedelse och repetition.

4. Be grupperna att spela upp sin berättelse för varandra.

 

Utvärdering
1. Samla ihop gruppen för att diskutera aktiviteten. Ta gärna hjälp av dessa frågor:
Vad skilde sig åt mest i de olika katastrofsituationerna?
Hur skilde sig de olika förberedelserna åt?
Gick det att förbereda sig för alla katastroferna?
Hur viktigt var beslutsfattandet i de olika scenarierna?
Hur stressigt var det att fatta beslut?
Tror scouterna att det skulle kunna vara så här i verkligheten?


2. OBS till ledare: Naturkatastrofer kan ha förödande inverkan på miljön, på infrastrukturen och på människor långt efter det inledande skedet. Det är viktigt att ge unga människor kontinuerligt stöd för att hjälpa dem att återhämta sig efter en naturkatastrof.

Material

Bilagan nedan från World Scout Environment Programme, exempel och övningar på s 49-53 i häftet, alternativt den svenska översättningen i bilaga två.

Tidsåtgång